Om Arena

Arena-nivået består i dag av 19 klyngeprosjekter med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid.

Arena-nivået tilbyr finanisiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører.

Arena er åpent for klyngeprosjekter i alle næringer og regioner. Det tas hvert år inn nye klyngeprosjekter basert på åpne utlysninger. Prosjektperioden er 3 år, som i spesielle tilfelle kan forlenges til 5 år.

Fire satsingsområder

Arena-klyngene vil gjennom programmet særlig være opptatt av

  1. Økt innovasjon
  2. Målrettet internasjonalisering
  3. Styrket vertsskapsattraktivitet
  4. Tilgang på skreddersydd kompetans

Tre eiere

Arena er et av tre nivåer i programmet Norwegian Innovation Clusters som  eies i samarbeid mellom Innovasjon NorgeSiva og Forskningsrådet og forvaltes på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.