Satser på klyngen

Foto Kristin Støylen

- Vi hadde ikke satset i Ålesund, om ikke arenaprosjektet Legasea var etablert som en klynge, med godt samarbeid som var tydelig på sine behov. 

- På sikt kan dette bli verdens første kompetansesenter for analyse av marine ingredienser, fortsetter administrerende direktør i Eurofins Food & Feed Testing Norway AS Jon Ragnar Røed.

Det vil i så fall styrke klyngens vertskapsattraksjon ytterligere.

Eurofins er verdensledende innen kjemiske, mikrobiologiske og sensoriske laboratorieanalyser. De har 19.000 ansatte i 38 land, og har etablert globale 12 kompetansesentre.

Selskapet har i flere år hatt et laboratorium i Ålesund som i stor grad betjente andre sektorer enn næringsmidler fra fiskeindustrien. De var riktignok kjent med at flere av bedriftene ønsket tilgang til kompetanse og kapasitet i regionen på analyse av fiskemel og –olje. Men, først når en fikk kartlagt at bedriftene hadde et sammenfallende og relativt stort behov, ble det fart på sakene. Kartleggingen ble gjort med støtte fra Innovasjon Norge.

 

Hever kompetansen

Nå har Eurofins justert kompetanseprofilen ved sitt laboratorium og økt kapasiteten. I tillegg er en av Norges fremste eksperter på lipider og oljer rekruttert til selskapet. 

- Flere mindre kunder gir et samlet volum som åpner for å satse. Et tett samarbeid i klyngen åpner dessuten for å finne frem til nye konsepter og metoder som er enklere, raskere og bedre, sier Jon Ragnar Røed.

Et konkret  eksempel på at satsingen allerede har gitt resultater er QTA-skanneren som flere av bedriftene i klyngen nå har installert. Dette er et hurtigmåleinstrument som er knyttet til Eurofins sentrale database og gir analyseresultater på få timer. Den erstatter en langt mer komplisert metode der det tar to uker å få svar.

 

Gir konkurransefortrinn

Med QTA-skanneren reduseres tiden det tar å klargjøre og få sendt avgårde varene. Det gir besparelser i kraft av kortere lagring og dermed redusert kapitalbinding,, I tillegg er analysemetoden rimeligere. I sum gir det partnerbedriftene i klyngen et konkurransefortrinn. 

- QTA-skanneren bygger på kjent teknologi, men det kreves skreddersøm for bruk på fiskeolje og fiskemel. Da bedriftene i Legasea-klyngen gikk sammen om dette, ble det mer regningssvarende og enklere å få på plass, sier Jon Ragnar Røed.

For bedriftene var utsiktene til å videreutvikle bruksområdet for scanneren gjennom samarbeid i klyngen avgjørende for at de investerte i en skanner og ny metode.

- Gjennom samarbeidet med Eurofin har en funnet frem til enklere og rimeligere metoder for en god del av analysebehovet. Fortsatt er det likevel behov for kompliserte analyser, som må gjøres i utlandet, sier Jon Ragnar Røed.

 

Kartla behovet

Før etableringen av Legasea-klyngen i 2013 diskuterte flere av bedriftene i regionen å samarbeide om et kompetansesenter for analyse av fiskeingredienser.

Da Legasea-klyngen var på plass, ble strategien endret til å få en etablert laboratorie-bedrift med erfaring på området til å bygge opp kapasiteten i Ålesund-regionen.

- Etter dialog med flere, ble det etablert et samarbeid med en av verdens største aktører i dette markedet. De bygger nå opp kapasitet og kompetanse i regionen hvilket våre partnerbedrifter drar nytte av, sier leder i Arena Legasea, Oddvar Skarbø.

Leverandører av fiskemel og -olje trenger dokumentasjon på at varene er fri for miljøgifter. Dette har til nå krevd til dels avanserte analysemetoder. Tidligere har bedriftene i Legasea-klyngen kjøpt disse analysene primært fra tyske laboratorier for rundt 10 millioner kroner.

- Når partnerbedriftene samlet seg i en klynge, og vi fikk kartlagt behovet, så Eurofin muligheten til å bygge opp nye konsepter og satse mer lokalt. Det har gitt et fruktbart samarbeid, som gagner alle – bortsett fra konkurrentene, sier Oddvar Skarbø.

 

Stor del av globalt marked

Legasea-klyngen har som målsetting å bidra til bærekraftig og lønnsom utnyttelse av marin biomasse og restråstoffer. Den biomarine  klyngen består av bedrifter innen havgående fiskeflåte, landbasert foredlingsindustri, oppdrettsbedrifter, omega 3-produsenter og bedrifter som foredler marine proteiner. Bedriftene er lokalisert på strekningen Sogn og Fjordane til Trøndelag med kjernevirksomheter i Ålesund- og Kristiansundregionen.

Høyforedling av biomarine ingredienser er en ung industrigren som har et betydelig potensial innen fôr/industri, helse/ernæring og farmasi. Nær ti prosent av den globale foredlingen av biomarine ingredienser skjer i Møre og Romsdal. Innen segmentet konsentrater av omega-3 står industrien i fylket for 30 prosent av den globale produksjonen.